Świadczymy pomoc w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Prowadzimy spory sądowe i pomagamy w windykacji należności

Więcej

Usługi

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną zarówno klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Naszą pozycję na rynku budujemy poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Głównymi obszarami praktyk Kancelarii są

Prawo cywilne

W obszarze prawa cywilnego świadczymy usługi obejmujące głównie:

 • sądowe dochodzenie roszczeń
 • dochodzenie odszkodowań (m.in. za wypadek komunikacyjny, za szkody na osobie z OC, z ubezpieczeń na życie, za błędy lekarskie)
 • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych
 • prowadzenie spraw o ochronę własności intelektualnej i praw pokrewnych

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

W obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego świadczymy usługi obejmujące głównie:

 • doradztwo w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, w tym przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości i reprezentacja przed sądem upadłościowy
 • kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców począwszy od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości aż do zakończenia, bądź umorzenia postępowania upadłościowego
 • obsługę prawną wierzyciela na wszystkich etapach postępowania upadłościowego/ restrukturyzacyjnego
 • opracowywanie propozycji układowych oraz negocjowanie warunków układu z wierzycielami
 • opracowywanie zgłoszenia wierzytelności
 • obsługę prawna syndyków / nadzorców sądowych
 • reprezentację w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządów spółek przed wierzycielami

Prawo spółek

W obszarze prawa handlowego świadczymy usługi obejmujące głównie:

 • zakładanie, rejestrowanie oraz likwidowanie spółek kapitałowych lub osobowych
 • zapewnienie obsługi korporacyjnej, poprzez opracowywanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej dla bieżącego funkcjonowania spółek (m.in. obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządu, posiedzeń rady nadzorczej)
 • doradztwo przy procesach restrukturyzacyjnych, a w tym w zakresie fuzji, przejęć, przekształceń oraz podziałów
 • doradztwo w zakresie optymalizacji majątkowo-podatkowej spółek i ich wspólników

Prawo gospodarcze

W obszarze prawa gospodarcze świadczymy usługi obejmujące głównie:

 • reprezentację w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz upadłościowych
 • opiniowanie oraz sporządzanie umów handlowych
 • doradztwo w zakresie zabezpieczenia majątkowego na wypadek grożącej niewypłacalności oraz utraty płynności finansowej podmiotów gospodarczych
 • windykację należności

Prawo budowlane i nieruchomości

W obszarze prawa budowlanego i nieruchomości świadczymy usługi obejmujące głównie::

 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa budowlanego oraz prawa nieruchomości
 • kompleksową obsługę procesu inwestycyjno – budowlanego
 • reprezentację w procesach sądowych dotyczących robót budowlanych, w tym dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi, gwarancji oraz kar umownych
 • opiniowanie umów
 • pomoc prawną dla firm budowlanych, biur architektonicznych, agencji obrotu nieruchomościami
 • badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów

Prawo karne

W obszarze prawa karnego świadczymy usługi obejmujące głównie:

 • obronę w postępowaniu przygotowawczym i przed Sądem
 • reprezentację osób pokrzywdzonych (roszczenia z tytułu naprawienia szkody i zadośćuczynienia)
 • obronę w sprawach karno-gospodarcze
 • obronę w sprawach o wykroczenia

Prawo pracy

W obszarze prawa pracy świadczymy usługi obejmujące głównie:

 • reprezentację pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych
 • sporządzanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy
 • sporządzanie m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji
 • prowadzenie negocjacji i mediacji z pracownikami i związkami zawodowymi, w tym tworzenie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy

Prawo spadkowe

W obszarze prawa spadkowego świadczymy usługi obejmujące głównie::

 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku
 • prowadzenie spraw o dział spadku
 • prowadzenie spraw o roszczenia z tytułu zachowku, zapisu i polecenia
 • prowadzenie spraw o wydziedziczenie

Prawo rodzinne

W obszarze prawa rodzinnego świadczymy usługi obejmujące głównie:

 • prowadzenie spraw o rozwód
 • prowadzenie spraw o separację
 • prowadzenie spraw o alimenty
 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego
 • prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów z dziećmi
 • prowadzenie spraw o ustalanie i zaprzeczenie ojcostwa

Prawo administracyjne

W obszarze prawa administracyjnego świadczymy usługi obejmujące głównie:

 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej
 • reprezentację stron w toku postępowania administracyjnego
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentację w postępowaniu odwoławczym
 • sporządzanie skarg oraz reprezentację w toku postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Ostatnie wpisy

Tu nas znajdziesz

ul. Kościuszki 17, 39-300 Mielec+48 602 153 910kontakt@kancelaria-luczak.pl