RODO – Ochrona danych osobowych

Od maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Rozporządzenie wprowadza wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które dotyczą wszystkich przedsiębiorców, którzy gromadzą i przetwarzają dane swoich klientów, kontrahentów czy pracowników. RODO dotyczy podmiotów niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, zarówno w stosunku do dużych, jak i małych przedsiębiorstw (spółki), a także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Rozporządzenie przyznaje organom nadzoru możliwość nakładania kar finansowych na podmioty przetwarzające dane osobowe. Niedostosowanie się do nowych regulacji zagrożone jest  grzywną w wysokości do 20 00 EURO lub 4% obrotu ukaranego podmiotu, w zależności od tego, jakie konkretnie obowiązki zostaną naruszone.

Radca Prawny Piotr Łuczak specjalizuje się w opracowywaniu procedur i polityk ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach. W ramach procesu dostosowania przedsiębiorstwa do wymogów RODO oferujemy następujące usługi: doradztwo biznesowe, audyt prawny, wdrożenie zaleceń poaudytowych, w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz przeprowadzenie szkoleń.

Jeśli potrzebują Państwo porady prawnej lub pomocy we wdrożeniu RODO zapraszamy do kontaktu z Kancelarią pod adresem mailowym kontakt@kancelaria-luczak.pl lub pod nr telefonu: +48 602153910.

Read More

Upadłość konsumencka – sposób na skuteczne oddłużenie

Upadłość konsumencka ma głównie na celu oddłużenie osoby, która popadła w stan niewypłacalności. Niewypłacalność jest stanem, w którym dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przeprowadzenie procedury upadłości konsumenckiej skutkuje umorzeniem zobowiązań (oddłużeniem), które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. W toku postępowania bardzo istotne jest właściwe zachowanie dłużnika i współpraca z organami prowadzącymi całą procedurę.

Warunkiem ogłoszenia upadłości jest wykazanie, że stan niewypłacalności dłużnika nie jest wynikiem umyślnych działań bądź rażącego niedbalstwa. W przeciwnym razie sąd oddali wniosek. Ponadto sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

  1. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe konsumenckie, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
  2. ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono,
  3. dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  4. czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

– chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Jeśli sąd uzna, że istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości, wydaje postanowienie, w którym m.in. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wyznacza sędziego-komisarza i syndyka.

Syndyk w pierwszej kolejności ustala stan majątkowy upadłego i dokonuje podziału majątku pomiędzy wierzycieli. Następnie sąd ustala plan spłaty wierzycieli niezaspokojonych z masy upadłości, nie dłuższy niż 3 lata. Po tym okresie niespłacone długi podlegają umorzeniu. Sąd może również umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu.

W przypadku pytań lub wątpliwości służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego w siedzibie naszej kancelarii. Udzielamy porad prawnych z zakresu upadłości konsumenckiej. W trakcie konsultacji możemy wyjaśnić warunki niezbędne do skorzystania z procedury umorzenia zobowiązań.

Read More